Fiske i Oslomarka

Dette er Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA)

 • På 30-tallet drev lokale jeger og fiskeforeninger kultiveringsarbeid med oppdrett og fiskeutsettinger i egen regi. Dette kostet penger og man så raskt at et samarbeid måtte til for å dele kostnadene. Samtidig ble planene lagt for å gjøre fisket i marka mer tilgjengelig for allmennheten. Slik så OFA dagens lys i 1936, etter et initiativ fra Arbeidernes Jeger og Fiskeforening og Oslo Sportsfiskere.
 • Fra 1943 ble fiskeretten i marka administrert av OFA etter avtaler med Oslo Kommune og Løvenskiold. Tilstøtende kommuner gav etter hvert støtte til virksomheten. OFA administrerer kultiveringen av drøyt 500 vann, tjern og putter rundt Oslo. I tillegg organiserer OFA krepsefiske for Oslo Kommune og har oppsyn med og kultivering av Akerselva.
 • OFAs nedslagsfelt dekker både Oslo og deler av flere nabokommuner i Viken.
 • OFA er en ideell organisasjon med medlemmer fra 18 jeger og fiskeforeninger tilsluttet NJFF.
 • OFA’s hovedmål:
  • OFA skal tilrettelegge forholdene slik at alle kan utøve sitt fiske innenfor OFA`s virkeområde
  • Folk flest skal kjenne mulighetene for å fiske i Oslomarka
  • OFA skal være en brukerorientert og effektiv organisasjon, basert på en profesjonell administrasjon og engasjerte frivillige
  • OFA skal drives på nonprofit basis og ha en økonomi som gir handlefrihet til å nå definerte mål
 • Arbeidslagene har vært bærebjelken i OFA organisasjonen og teller i dag ca. 200 personer på 41 arbeidslag fordelt på 9 områder, som utfører arbeid tilsvarende minst 2500 timer. Oppgavene for de første arbeidslagene var, som i dag, utsett av fisk, stamfiske, rydding av fiskeplasser og fiskestier, oppgradering av gytebekker. I disse legges det ut gyte- og kalkgrus, det bygges terskler, tilrettelegges skjulmuligheter i form av store steiner og røtter, graves dype overvintringskulper og det fanges mink. Bekkene må stadig vedlikeholdes. Annet arbeid består av plukking av søppel/renovasjon samt fiskeoppsyn. Noen ørretvann har også for stor rekruttering. I flere av disse drives det ulike uttynningsprosjekter med finmaskede garn, ruser og el-apparat. Uttynningsfiske av abbor har derimot vist seg å være meningsløst, så det er historie. I tillegg kommer nye arbeidsoppgaver som oppdatering og drift av OFA.no og vår facebookside.
 • På settefiskanlegget for Oslomarkaørret i Sørkedalen har OFA en administrasjon på 6 personer: Daglig leder, Fagkonsulent/ Anleggsbestyrer, Driftsansvarlig, Anleggsassistent og 2 Markakonsulenter.
 • OFA`s inntektsgrunnlag er hovedsakelig basert inntekter fra salg av fiskekort/krepsekort samt salg av egne publikasjoner (80%). Øvrige 20 prosent er kommunal støtte.
 • Alle under 18 år fisker gratis i Oslomarka!
 • Ett sesongfiskekort gir rett til sportsfiske i alle Oslomarkas rundt 500 vann, tjern og elver. Sesongen starter 01.01. Sesongfiskekortene finnes i kategoriene voksen og famile (familiemedlemmer med samme bostedsadresse). Det selges også 1-døgns- og 3-døgnsfiskekort. Krepsekort er kun døgnkort. Sesongen i Akerselva starter 01.07. og slutter 30.09, med strekka fra fisketrappa og opp til Hengelåsbrua med slutt den 31.08. Her selges det sesongkort og døgnkort, men du må løse statlig fisketrygd i tillegg (gjelder kun fiske av laks/sjøørret på elv). I 2020 passerte OFA endelig 10.000 solgte fiskekort for året, enda til før året er omme!
 • Ved OFA`s settefiskanlegg for ørret i Sørkedalen
  • Det hentes 90.000-100.000 ørretrogn inn til anlegget hvert år, rogna kommer fra Nordmarkas 3 vassdrag. All fisk som settes i marka er derfor Nordmarksfisk. Stamfisket drives med ruser, siden det er mest skånsomt for stor fisk. All stamfisk slippes tilbake etter stryking. Oslomarka kjennetegnes ved at det er svært mange små skogstjern med begrensede gyte- og oppvekstmuligheter for ørret. De små bekkene er ofte utsatt for å tørke ut eller bunnfryse, og mange er for sure. Poenget med settefisknalegget er derfor å hjelpe ørretungene gjennom den første, mest sårbare tiden (1-3år), og så slippe de tilbake i vannene der de hører hjemme når de er blitt store nok.
  • Årlig settes det ut rundt 30.000 stk. 1-3 årige ørreter (det suppleres etter behov) i de vannene som OFA kultiverer. Noen år hvor vi har et overskudd på anlegget, og dette settes som yngel i bekker og elver, i første rekke der det har blitt stamfisket (gjerne litt lengre opp i elvene en det gytefiskene klarer selv). Det er alltid en fordel å fylle opp klekkeriet med et overskudd av rogn, i tilfellet det skulle skje noe uforutsett.
 •  De største fiskene som er registrert i Oslomarka (ørret)
  • 6.8 kg på stang i Bjørnsjøen
  • 10 kg (anslått) ved stamfiske i Storflåtan
  • 10 kg (anslått) ved stamfiske i Spålselva
  • 11,3 kg i garn (fastboende fiskerettighetshaver) i St. Sandungen
 • For å opprettholde best mulig vannkvalitet, for både fisk og næringsdyr, kalker Fylkesmannen i samarbeid med OFA de mest utsatte vannene. Det går med ca 70 tonn kalk til rundt 50 vann. Vannene kalkes med kalksteinsmel fra helikoter. Det tas årlige vannprøver for å vurdere behovet. Kalkingen gjennomføres på sommeren. Datoene publiseres i forkant på OFA-siden.

 

Østmarka:

I skogene øst for Oslo finnes mange fiskevann som kan by på et spennende fiske etter fin ørret, eller andre fiskearter. Er du heldig kan du komme i kontakt med kilosfisk. Grønmo gjenbruksstasjon er et fint utgangspunkt for fisketurer i den helt vestre delen. Her finnes en fin parkeringsplass.

Svartkulp ligger sør for Østmarkskapellet. Her finnes kun ørret, og den kan bli stor. Vannet har forholdsvis mye vegetasjon langs breddene.

Trollvann er mer et tjern størrelsesmessig, og er omkranset av mye myr. Her finnes ørret, og den oppnår vanlig marka størreøse opp mot 300-400 gram. 

Rundvann ligger rett nedenfor Østmarkakapellet, også det et rent ørretvann. Vannet er et av de første som blir isfrie i Østmarka, ikke sjelden i april. Til å ligge så sentralt, og til å være så mye besøkt, er det fin ørret i vannet.

Smalvann er et annet vann rett ved kapellet. Vannet huser kun ørret, og den oppnår brukbar størrelse. Vannet er per. nå et rent fluevann.

Store Trollvann er et godt ørretvann med muligheter for ørret over en halv kilo. På forsommeren er det flere som tar turen hit. 

Eriksvann ligger sør for Sør-Elvåga. Dette er et vann som kan overraske med en og annen virkelig stor ørret. For et par siden ble det tatt en på over to kilo.

Paddetjern ligger litt ensomt for seg selv innenfor Krokhol. Tjernet ligger i flott natur, men det fiskes ikke mye her. Ørreten oppnår fin størrelse opp mot 400-500 gram, men den er ikke enkel å få.

Nøklevann ligger sentralt nord i området, nær bebyggelsen på Oppsal med enkel tilgang fra Bøler eller Skullerud. Likevel er dette vannet et av de absolutt beste fiskevanna i hele Østmarka. Det som gjør vannet unikt er at alle fiskeartene i vannet oppnår real størrelse ettersom de går over på fiskediett. Ørret på 3-4 kilo tas jevnlig på dorging i sommernatta, og enkelte på ismeite på isen. Nøklevann er mye benyttet som fiskevann, men siden vannet er såpass stort er det plass til mange.

Lutvann er det andre større vannet i den nordre delen av Østmarka, som innehar mye stor fisk av meget god kvalitet. Mye av årsaken til det er at det finnes marflo i vannet, og den godtar kun vann av god kvalitet. Det er først og fremst ørreten som blir stor, men det lever også en liten bestand av canadarøye som klarer å reprodusere, og ettersom disse raskt blir reale fiskespisere får de en vekstrate som går rett til himmels, og de kan dermed bli virkelig store. Vannet krever litt erfaring, fordi det er veldig dypt, og det kan være vanskelig for de som ikke er kjent med dybdeforholdene å gjøre gode fangster. Det anbefales å dorge med kano fordi de store ørretene jager gjerne langt fra land om natta og høyt i vannet.

 

I den sørlige delen av Østmarka:

NordreMidtre og Søndre Kytetjern finnes gode bestander av ørret med en vekt opp mot 500 gram, med enkelte større.

Steinsjøen er et fint skogsvann vest for Tonevann. Vannet er langgrunt og ørreten vaker ofte langt ute. Ørretbestanden er forholdsvis stor, men fiskene kan oppnå både fin størrelse og kondisjon.

Tonevann ligger et par, tre hundre meter nord for den større Mosjøen. Det finnes mye fisk mellom 300-500 gram, med enkelte større.

Kløftetjern ligger vest for Steinsjøen, og er også et bra fiskevann med en god bestand av ørret mellom 300-500 gram. Enkelte presser seg opp mot kiloen.

 Svartoren er et merkelig vann, som minner mer om en bred sakteflytende elv. Ørreten trives, og de kan bli riktig så fine.

Børtevann ligger i den sørøstre delen av området. Dette er et stort vann med masse skjær og øyer. Det er å anbefale å fiske fra kano, eller å prøve seg på isen. Ørretbestanden er god, med enkelte virkelig store ørreter som lever av byttefisk.

Bøvelstadsvartjernet og Myrsetersvarttjern er to andre meget spennende fiskevann i området. Utsettinger har vist at ørreten trives utmerket, og at fiskene raskt oppnår størrelser over 500 gram.

FISKEVANN I OMRÅDET

 • Småvanna
 • Verkensvannet
 • Poverudelva
 • Ulvenvannet
 • Nordvannet
 • Oppsjøen
 • Svinesjøen
 • Gjerdingen
 • Fjellsjøen
 • Løndalstjernet
 • Kaldputten Gjerd.
 • Hesteskovatnet
 • Grasdalsputten
 • Fidlingen Store
 • Fidlingen Lille
 • Båhus-Myrputten
 • Svarttjernputten
 • Svarttjernet
 • Grimsvassputten
 • Svartvatn
 • Almedalsputten
 • Gjerdingselvsløkene
 • Lunnerputten
 • Skillingen Lille
 • Harestuvatnet
 • Fataburet
 • Skillingputtene L. n.s.v.
 • Skillingputtene St. n.s.v.
 • Glitra
 • Skillingen Store
 • Strykenputten
 • Grimsvatnet
 • Grøntjernet
 • Båhus-Sætertjernet
 • Lauvputten
 • Skjortjernet Øvre
 • Skjortjernet Nedre
 • Hadelandsputten
 • Mariputten
 • Ekornputten
 • Katnosa
 • Aklangen
 • Døypefonten
 • Finnvatnet
 • Finntjernet
 • Sinnerdamtjernet
 • Auretjernet
 • Båhus-Branntjernet
 • Åstjernet
 • Daltjuven Store
 • Nysætertjern
 • Strykenvatnet
 • Fiskeløysa
 • Bjønnputten
 • Djupdalstjernet Nordre
 • Daltjuvfløyta Øvre
 • Daltjuvfløyta Nedre
 • Daltjuven Lille
 • Handkledputten
 • Mantjernet
 • Sandungskalvputten
 • Guribrennaputten
 • Kalvetjernet Store
 • Kalvetjernet Lille
 • Branntjernet Nordre
 • Branntjernet Søndre
 • Katnoselva m/ løkene
 • Auretjern
 • Spålselva
 • Spålen
 • Fagervatnet
 • Steinbutjern Vesle
 • Steinbutjern Store
 • Langtjernputten
 • Svartdulp
 • Langtjern
 • Karpemyrputtene
 • Langtjernbekken
 • Langtjernbekkputtene
 • Ulutjernet
 • Åbortjernet Store
 • Huldretjern
 • Hundtjern
 • Tvetjernputt Lille
 • Bjørneputten
 • Tvetjerna Nordre
 • Tvetjerna Søndre
 • Tvetjernputten
 • Sandbekkmanaputten
 • Snutetjernet
 • Katnostjernet
 • Sandungskalven
 • Bjørnputten
 • Bjørnputten Nordre
 • Stålmyrputtene n.
 • Stålmyrputtene s.
 • Aurputtene Øvre
 • Djupdalstjernet Søndre
 • Purktjern
 • Henrikstjernet
 • Aurtjern
 • Huldretjernet
 • Veslesjøen
 • Svarttjern
 • Lomtjern
 • Hakklokalven
 • Sandungen Store
 • Sandungen Vesle
 • Skysskaffertjernet
 • Hadelandstjernet
 • Smalvann
 • Smalvannputten
 • Måsjøen Søndre
 • Måsjøen Nordre
 • Aurputtene Midtre
 • Anderstjernet Nordre
 • Anderstjernet Søndre
 • Nordvannet
 • Gunnarskulp
 • Øyvann Øvre
 • Øyvann Nedre
 • Elvannet
 • Loppetjern
 • Buråskulpen
 • Langvann
 • Vintertjernet
 • Askeren
 • Trehørningen
 • Barlindhøgdaputten
 • Sandvikputten
 • Hakkloa
 • Sangungsleva
 • Haklokroktjern
 • Lortkulp
 • Kikuttjernet
 • Kroktjernet
 • Sandungskroktjern
 • Skillebekkputtene s.v.ø
 • Kroktjernputten
 • Sandungskollputtene
 • Hundtjernet Nedre
 • Løkputtane
 • Hagatjern
 • Kveldsrostjernet
 • Langsmaltjern
 • Langsmaltjernputten
 • Smedmyrkulpen
 • Fyllingen Vestre
 • Fyllingen Østre
 • Fyllingselva
 • Bjørnsjøen
 • Hakkloelva
 • Fortjern
 • Elgtjernet
 • Helgeren
 • Gørjefløytaputtene v.
 • Gørjefløytaputtene ø.
 • Fuglemyrputten
 • Froskeputten
 • Lomtjern
 • Gjotjern Nedre
 • Glotjern Øvre
 • Holmetjern
 • Gryta
 • Hyttetjern Store
 • Hyttetjern Lille
 • Blekketjern
 • Hyttetjernputtene n.s.v
 • Holmetjernputten
 • Gruvåsputten
 • Daviddalsputten
 • Blendsølvputten
 • Ørfiske
 • Gravemyrputten
 • Ospetjernet
 • Langdalsvann
 • Fløyta
 • Svarttjern Store
 • Svarttjern Lille
 • Manntjern
 • Nepptjern
 • Gørja Store
 • Gørja Lille
 • Myrtjern
 • Djupdalputten
 • Kalvsjøen
 • Auretjerna Nordre
 • Auretjerna Søndre
 • Fallgardsputten
 • Finntjern
 • Liggertjern Vestre
 • Liggertjern Østre
 • Masteputten
 • Damputtane Midtre
 • Damputtane Søndre
 • Tømtetjern
 • Svartvann
 • Mellomkollputten
 • Gåslungen
 • Myrtjernelva
 • Rottungen
 • Åbortjern Store
 • Åbortjern Vesle
 • Bjørneputtane Nedre
 • Sulutjernet
 • Åbortjernet
 • Fyllingskalvenputten
 • Fiskelitjern
 • Øyvannet
 • Hansekulpen
 • Sakariastjern
 • Lortkulpen
 • Heikampputten
 • Stormyrkulpen
 • Morlikkulpen
 • Åbortjernet
 • Auretjernet
 • Bleiksjøen
 • Bleiksjøputten
 • Storflåtan
 • Vesleflåtan
 • Loka
 • Aurtjern
 • Storflåtanputten
 • Atjern
 • Gråbergtjernputten
 • Gråbergtjern
 • Åbortjernputten
 • Åbortjernet
 • Dalstjern
 • Skottehøgdaputten
 • Bjørnstadputten
 • Svarten
 • Ormtjernputten
 • Ormtjern
 • Svartelva
 • Kuveliaputten
 • Smaltjernet
 • Setertjernet
 • Såttjernet
 • Oppkuvvatnet Store
 • Oppkuvvatnet Lille
 • Oppkuvbekken kulp
 • Trillingtjerna Vestre
 • Trillingtjerna Østre
 • Trillingtjerna Søndre
 • Bakåsenputtene Vestre og Østre
 • Nibbitjernet
 • Kjerringkollputtene n.s.v.ø
 • Møkkalitjerna Lille
 • Møkkalitjerna Store
 • Rolighaugenputten
 • Kusteintjernet
 • Merratjernet
 • Prestputtane
 • Gampetjern
 • Gampetjernputten
 • Bærumskollputten
 • Kampeknerten
 • Fuglemyraputtene
 • Søttjern
 • Skjorandkulpene
 • Heggelivann Søndre
 • Gopletjernet
 • Sildekulpane
 • Halstjernet
 • Langtjernet Store
 • Langtjernet Lille
 • Langtjernputten
 • Storflakaputten
 • Langtjernet
 • Lysebrånaputten
 • Stuevatnet
 • Kjelen
 • Jonstjernet
 • Lysedammen Øvre
 • Lysedammen Midtre
 • Lysedammen Nedre
 • Andtjernet
 • Otertjerna Lille
 • Otertjerna Store
 • Kjelsåsputten e
 • Langlielva
 • Appelsinhaugputten
 • Kobberhaugtjernet
 • Motjernet
 • Setertjernet
 • Blankvann
 • Fiskedammen
 • Heggelielva
 • Sloravannet Søndre
 • Sloravannet Nordre
 • Setervann
 • Jonsputten
 • Utsiktenputten
 • Helvetesputtane v.ø.
 • Tvillingvanna Søndre
 • Tvillingvanna Nordre
 • Trehørningen
 • Stemnålstjernet
 • Plassedammen
 • Byvatnet
 • Steffenstjernet
 • Steffenstjernputten
 • Sakromstjernet
 • Soterudputtene n. s.
 • Ristjern
 • Ristjernputten
 • Småvatna
 • Holmevatnet
 • Åmotkollputten
 • Hvitsteinvann Store
 • Hvitsteinvann Lille
 • Blekkevannet
 • Triungsvanna
 • Åbortjernet
 • Blekketjern
 • Petersbekkulpen
 • Burudvann
 • Svartvann
 • Puttmyra
 • Setertjern
 • Østervann
 • Fløytemyrtjern
 • Bogstadvannet
 • Jegersborgdammen
 • Sørkedalselva
 • Strømsdammene
 • Ringerikstjern
 • Ringerikstjernputten
 • Hadelandkulpen
 • Øyervann
 • Kringletjern
 • Lysakerelva Øvre
 • Lørensetertjernet
 • Lørensetertjernputten
 • Aurtjernet Vestre
 • Lortkulp
 • Bjordammen
 • Tryvannet Store
 • Tryvannet Lille
 • Skomakertjern
 • Øvresetertjern
 • Fuglemyraputtene
 • Skjønnungen
 • Aurtjernet Østre
 • Åstjern
 • Mysublanda
 • Rypetjernet
 • Langvann
 • Movann Nordre
 • Movann Søndre
 • Torbjørntjern
 • Skarselva
 • Fagervann
 • Svartkulp Øvre
 • Svartkulp Nedre
 • Horndalskulpen
 • Taraldrudtjern
 • Åklungen Store
 • Skjennungsåsputten
 • Lorttjern
 • Åklungen Lille
 • Blanksjø Øvre
 • Blanksjø Nedre
 • Langmyrtjern
 • Svartkulp
 • Sognsvann
 • Båntjern
 • Holmendammen
 • Akerselva
 • Skillingen
 • Jomfruputten
 • Langvann Nordre
 • Granbergputten
 • Veitjern
 • Langvann Søndre
 • Rudsputten
 • Kjulstjernet
 • Skredderudtjernet
 • Revlitjern
 • Aurevannsputtene Nordre
 • Aurevannsputtene Søndre
 • Aurevann
 • Bodalsputten
 • Bleiktjern
 • Lomtjern
 • Massjørgenputtene s.
 • Massjørgenputtene n.
 • Lusevasan
 • Romstjern
 • Stokkevann
 • Steinbruvannet
 • Badedammen
 • Kapteinsputten
 • Trollvanna
 • Isdammen
 • Vesletjern
 • Puttjern Nordre
 • Lutvann
 • Lauvtjern
 • Svarputt
 • Kroktjern
 • Rundtjern
 • Solbervannet
 • Skøyenputten
 • Katteputten
 • Ulsrudvannet
 • Østensjøvannet
 • Nøklevann
 • Hauktjern
 • Mariholtputten
 • Elvåga Badedam
 • Igletjern
 • Skullerudtjern
 • Losbyelva
 • Blåtjernet
 • Huketjerna Vestre
 • Huketjerna Østre
 • Sætertjerna Nedre
 • Sætertjerna Øvre
 • Opptjernet
 • Bjørtjern Nordre
 • Mønnevannet
 • Igletjernputten
 • Endtjernet
 • Lusetjern
 • Mortvannet
 • Klubbtjern
 • Igletjernet
 • Trolldalkulpen
 • Skraperudtjernet
 • Malmern
 • Geitsjøen
 • Murterudvannet
 • Bjørnholttjernet
 • Smultringputten
 • Aurtjernet
 • Bjørntjernet Øvre
 • Bjørntjernet Nedre
 • Tappenbergvann
 • Krokvannet Nordre
 • Skårerputten
 • Biritjernet
 • Røyrivannet
 • Høgmyraputten
 • Tretjerna Sørøst
 • Tretjerna Sentralt
 • Tretjerna Sørvest
 • Skålsjøen
 • Svartkulp Indre
 • Svartkulp Ytre
 • Slepptjern
 • Langvannet
 • Smalvannet
 • Rundvannet
 • Olavsmyrputten
 • Sølvdobla
 • Trollvannet Nordre
 • Gjersrudtjern
 • Trollvanna Store
 • Trollvanna Lille
 • Steinsrudtjern
 • Askevannet
 • Setertjern
 • Sværsvann
 • Tømmerholtjern
 • Tretjerna Sørvest
 • Tretjerna Midtre
 • Tretjerna Sørøst
 • Griseputten
 • Eriksvannet
 • Paradisputten
 • Skjelbreia Store
 • Skjelbreia Lille
 • Skjelbreiaputten
 • Liseterputten
 • Grinderen Vesle
 • Maritjern
 • Grastjern
 • Vælsputten
 • Gjevikputten/Vardåsputten
 • Kløftetjern
 • Steinsjøen
 • Steinsjøputten
 • Askevannet
 • Kjerrmostjerna n.
 • Kjerrmostjerna m.
 • Kjerrmostjerna s.
 • Lørdagsrudputten
 • Mosjøen
 • Tonevannet
 • Luttjern
 • Kytetjernet Søndre
 • Kytetjernet Midtre
 • Kytetjernet Nordre
 • Krokvannet Midtre
 • Høgkolltjerna n.
 • Høgkolltjerna m.
 • Høgkolltjerna s.
 • Stingsildtjern
 • Grinderen
 • Bøvelstadsvarttjernet
 • Myrsetersvarttjern
 • Bukketjernet
 • Børtervanna
 • Stuttjernet
 • Forfotentjernet
 • Forfoten
 • Rausjøen
 • Rausjøtjernet
 • Andersrudputten
 • Donmåsaputten
 • Ålmarktjernet
 • Bysetertjernet
 • Gørtjern
 • Morttjernet
 • Igletjernet “Igla”
 • Svartoren
 • Fjellfugleleiken
 • Stutauet
 • Paddetjern
 • Tretjerna Nordre
 • Tretjerna Søndre
 • Lusetjern
 • Syverudtjern
 • Rolandsjøen
 • Rolandsjøen Lille
OFA / Oslomarka fiskeadmin - Perfish fiskekort

Andre foreninger