Stordalsvatnet er eit om lag 10 km langt vatn som ligg 51moh. Det er tilførselsvatn til den kjente lakseelva Etneelva”. Vatnet fører difor anadrom fisk, og er underlagt fiskereglar der etter. Det finnes flott røye i vatnet med bra kondisjon og typisk storleik på 250-400 gram. Langt større eksemplar er meldt inn. Auren vert diger her då me har ei eiga storaurestamme. Det er teke brunaure på nær 10 kg på stang no på 2020-talet. Typisk storleik for den auren ein normalt får frå land, er 200-400 gram.

Ein finn eigne fiskereglar på http://www.stordalsvatnet.no

Andre foreninger